Concordances

Versions of Sanas Cormaic, with Loman. Note that headwords only are currently available for transcriptions H¹a, H¹b, K: see Y (closely related) for text in those cases.
Show headwords only

651 entries. Page of 14.
entries per page.
M (main text)BH¹aH¹bKLLaYLoman
M.605 Serr .i. a searra. B.614 Searr .i. a serra. H1a.1083 serr [...] H1b.1175 serr [...] K.1148 serr [...] [L] La.171 Serr .i. a serra. Y.1139 Serr a serra. [Loman]
M.606 Snuadh .i. folt. B.620 Snad .i. folt. (MARGSnuadh) H1a.1084 snuad [...] H1b.1176 snuad [...] K.1149 snuad [...] [L] La.172 Snúad .i. folt. [Y] [Loman]
M.607 Secc 7 secdha ondi issic ei. B.616 Secc onní is siccus. H1a.1085 secc ⁊ secda [...] H1b.1177 secc ⁊ secda [...] K.1150 seac ⁊ secda [...] [L] La.173 Secc ⁊ seccda ondi isiccus. Y.1141 Seccsecda ondi as sicus. [Loman]
M.608 Seachnap .i. secundab .i. secundus abate. B.617 Secnab .i. secundab id est secundus abbas uel secundus abbati. uel secnab sequens abbatem. H1a.1086 secnap [...] H1b.1178 secnap [...] K.1151 secnap [...] [L] La.174 Secnap .i. secund-abb .i. secundus abbati. Y.1142 Secnap .i. secund-ap .i. secunda abas ł abate. [Loman]
M.609 Seacht quasi seipt ab eo quod est septim. B.618 Secht quasi sept ab eo quod est septem. H1a.1087 secht [...] H1b.1179 secht [...] K.1152 secht [...] [L] La.175 Secht quasi sept ab eo quod est septim. Y.1143 Secht quasi sept, ab eo quod est septim. [Loman]
M.610 Se .i. ab eo quod est sex 7cetera. fol. 183vb B.619 Se ab eo quod est sex. Sea ab eo quod est H1a.1088 se [...] H1b.1180 se [...] K.1153 se [...] [L] [La] Y.1144 Se ab eo quod est sex. [Loman]
M.611 Sponc .i. a spontia. B.621 Spongc id est a spongia. H1a.1091 spongc [...] H1b.1183 sponc [...] K.1156 sbonc [...] [L] La.176 Sponc .i. a sponcia. Y.1147 Sponc ab eo quod est sponcia. [Loman]
M.612 Sest .i. comed onlae quasi sext a sexcora. B.623 Seist .i. nomen do mhedon læi .i. quasi sext a sexta hora. H1a.1092 seit [...] H1b.1184 sest [...] K.1157 sest [...] [L] La.177 Sest .i. nomen do medon láe, quasi sext .i. a sexta hora. Y.1148 Sest nomen do medon lai, quasi sext, a sexta ora. [Loman]
M.613 Semind .i. seim no a o hind. B.629 Simin .i. séim a hinne. H1a.1093 semind [...] H1b.1185 semind [...] K.1158 semind [...] [L] La.178 Semind .i. seim co a hinn. Y.1149 Semind .i. sem o ind. [Loman]
M.614 Screapal quasi scripul, ab eo quod est scripulus. B.626 Screpul quasi scripul. ab eo quod est scripulus. H1a.1094 screpul [...] H1b.1186 screpul [...] K.1159 screabul [...] [L] La.179 Screpul quasi scripul, ab eo quod est scripulus. Y.1150 Screpul quasi scripul, ab eo quod est scripulus. [Loman]
M.615 Seaceng .i. imda, unde est imsceing .i. both beg amdhatimcell imdhai inde dicitur 7 conearrad bulil. B.630 Sceng .i. iumdha. unde est imsceng .i. [ED.both becc] imatimchella iumdha. inde dicitur ferr imscing ádbai. H1a.1095 sceng [...] H1b.1187 sceng [...] K.1160 sceng [...] [L] La.180 Sceng .i. imda, unde est imsceng .i. both becc immatimcella imdai. Inde dicitur ferr adbul il. Y.1151 Sceng .i. imdæ, unde dicitur imsceng .i. both bec imma timchellæ imdæ. inde dicitur ferr imsoing adbar il. [Loman]
M.616 Sorb .i. locht isin sord .i. a sordeno. B.632 Sorb .i. locht quasi sord id est a sordido. H1a.1096 sorb [...] H1b.1188 sorb [...] K.1161 sorb [...] [L] La.181 Sorbb .i. locht, quasi sord .i. a sordendo. Y.1152 Sorb .i. locht, quasi sord a sordendo .i. on tsalchar. [Loman]
M.617 Slabrad quasi slabar cach cumang .i. iadhadh cumang eslabhar cach fairsaing. B.633 Slábhradh .i. slab aríadh (MARGslabhar-iadh) .i. iadhad cumang .i. slabar cach cumang. esslabar cach fairsing. H1a.1097 slabrad [...] H1b.1189 slabrad [...] K.1162 slabradh [...] [L] La.182 Slabrad quasi slabriad .i. iadad cumang .i. slabar cach cumangeslabar cech fairsing. Y.1153 Slabrad .i. slabar-iad .i. iadad cumang eslabar .i. cach fairsing. [Loman]
M.618 Samhradh .i. samh quasi debruid lasin quasi laidin unde samhson .i. sol eorum. Samrad didiu riad reites grian, is ann is mo do aithne a suilse 7 a hairde 7rl. B.634 Sámrad .i. sam quasi hebraice sol quasi latine. unde dicitur Samson sol eorum. samrad din .i. riad rithes grian. is and is mou doaitne a sollsi ⁊ a hairde. H1a.1098 samrad [...] H1b.1190 samrad [...] K.1163 samradh [...] [L] La.183 Samrad .i. sam isind ebru, sol isind laitin, unde Samson .i. sol eorum. Samrad didiu riad reithess grían, is ann is doaitni a suili ⁊ a hairdi. Y.1154 Samrad .i. sam ebraice, sol latine, unde dicitur Samson .i. sol eorum. samrad diu .i. riad rithes grianis and is mo doatne col. 81 a soillsi ⁊ a airderl. [Loman]
M.619 Sen ab eo quod est senex. B.636 Sean .i. senex. H1a.1099 sen [...] H1b.1191 sen [...] K.1164 sen [...] [L] La.184 Sen ab eo quod est senex. Y.1170 Sen .i. lin a ngabar eoin, unde senbrethasenairecht. [Loman]
M.620 Sinsear .i. senex 7 fear. B.637 Seindser .i. senexfer. H1a.1100 senser [...] H1b.1192 senser [...] K.1165 senser [...] [L] La.185 Senser .i. senexfer. Y.1156 Senser .i. senexfer. [Loman]
M.621 Sailchoid .i. sailchoit .i. caill isin Combric, salchaid didiu coill mor doṡailechaibh bi ann. B.638 Salcuait .i. salchóit .i. cóit caill isin combrecc. salcuait din .i. caill mor diṡailig and. H1a.1101 sailchoit [...] H1b.1193 sailcholt [...] K.1166 sailcoit [...] [L] La.186 Sailchóit .i. sail cóit. cóit .i. caill isin Combreicc. Sailchoit didiu .i. caill mór doṡailchedain robói ann. Y.1157 Sailchoit .i. sail-choit .i. coit coill isin combric. sailchoit .i. coill mór do sailcetain and prius. [Loman]
M.622 Sadhb .i. so adhbha. B.639 Sadb .i. soádb. soádba. H1a.1102 sadb [...] H1b.1194 sadb [...] K.1167 sadb [...] [L] La.187 Sadb .i. so adba. Y.1158 Sadb .i. so-adbæ. [Loman]
M.623 Sene a sintan. B.640 Sine id est quasi sine [H¹a] [H¹b] [K] [L] La.188 Sine quasi snige. [Y] [Loman]
M.624 Sgeanb .i. inghean isin ceitharn an druadh do chonnachtaib asi riṡaidh feadha atha luain .i. bron 7 dubh 7 daour dibeol .i. intan dorala na tri dalla o ath luain fri cormac na loingeas mac concobair. B.641 Serb .i. ingen Scath druad do Connachtaib. isí roṡáid feda Atha Luain .i. BrónDub (7) durdíbeoil intan rodáile,na teora dála for Cormac Conlongas mac Conchobair oc Áth Luain. H1a.1103 Serb [...] H1b.1195 Serb [...] K.1168 Serb [...] [L] La.189 Serb .i. ingen Scethirndi in druad de Chonnachtaib. Is rosádi feda Atha Lúain .i. BronDubaDaurdibeoil .i. intan rodalai na tri dalai oc Ath Luain fri Cormac Conloinges (.i. Cond naloingse) mac Conchobair. Y.1159 Serb .i. ingen Sceithirni druad di Chonnachtaib. is i rosaide feda Atha Luain .i. BronDubhaDaurdebeoil, intan rodal (.i. ic Ath Luain) na teora dala fri Corbmac Conn-loinges mac Concubuir. [Loman]
M.625 Sin .i. cach cruind, unde sin Maic muin .i. epistil bai ma braghait fri forceall firinde 7 intan noberead firinde ba fairsing da braigid. intan nobereadh go fa cumang da braighid. B.642 Sin .i. cach cruind unde sín maic Máin .i. epistil boi ima brágait fri forgeall fírinde .i. intan ba fír atberead ba fairsig dia bragait. intan ba ba cumac. H1a.1104 sin [...] H1b.1196 sin [...] K.1169 sin [...] [L] La.190 Sin .i. cach cruind, unde sín Maic muín .i. epistil bai immabragait fol. 86rb fri forcell fírinne .i. intan nobered fírindi ba fairsing da braigit. intan ba bacumang. [Y] [Loman]
M.626 Searrach .i. searrach nuacheall .i. gach searr og damh ł searrach .i. an diaidh a mathar bis se. B.644 Serrach .i. serr cach nuallachcach nogla. inde dicitur serrech leam .i. ogla leam. Serrech din .i. ser-ech. iar serid a mathar bís oc geilt. H1a.1105 serrach [...] H1b.1197 serrach [...] K.1170 serrach [...] [L] La.191 Serrach .i. serr cech nuachell .i. cech noccla. Inde dicitur sen ocdám. Ł serrach .i. ser ech .i. in diaid a mathar bís. Y.1161 Serrach .i. serr gach n-uachall, cach n-ogla inde dicitur serr cech n-ogdamh. no serrach .i. seir-ech .i. inndiaig a mathor bis. [Loman]
M.627 Scuit .i. Scota ingean Foraind righ Egipte. B.645 Scuit .i. a Scota. ingen Foraind ríg Egipte. H1a.1128 scuit [...] H1b.1220 scuit [...] K.1193 scuit [...] [L] La.192 Scuit .i. a Scota ingen rig Foraind rig Egept. YAdd.1184 YAdd Scuit .i. genaide .i. is cai faitchessai fora mmbíi, no cai faitbinda chach. Loman.166 Scuit .i. genaige .i. as coi faitciusa fora mbi; ł coi faitbiuda do cách e
M.628 Sath .i. biadh, unde dicitur sathach. B.646 Sáth .i. biad. inde dicitur saithech. H1a.1107 sath [...] H1b.1199 saith [...] K.1172 sath [...] [L] La.193 Sath .i. bid, unde dicitur sathech. Y.1163 Sath .i. biad, inde dicitur saithech. [Loman]
M.629 Sanb mac Uguine Moir, unde Magh Seinb. B.647 Sanb .i. mac Augaine. inde dicitur Mag Sainb. H1a.1108 Sanb [...] H1b.1200 Sanbh [...] K.1173 Sanb [...] [L] La.194 Sanb .i. mac Augaine Móir, unde Mag Sainb dicitur. Y.1164 Sanb .i. mac Ugaine Mair, unde Magh Sainb. [Loman]
M.630 Seghdha .i. cosmail arafeg 7 ara glicus. [B] H1a.1109 segdæ [...] H1b.1201 segdæ [...] K.1174 seghdæ [...] [L] La.195 Ségda .i. cosmail araḟegiagliccus. Y.1165 Segdæ .i. cosmail fri seigh é ar a feigear a glicusar a gabailchi. [Loman]
M.631 Seang cach seghdha isin duil feadha moir. B.648 Seng .i. cach ségda isin Duil ḟeda máir. H1a.1115 segan [...] H1b.1207 segon [...] K.1180 segonn [...] [L] La.196 Seṅg cech segda isin Duil Feda Móir. Y.1171 Segon quasi segen .i. gen segdæ, ab eo quod est seng cach segdæ isin Duil Feda Mair. [Loman]
M.632 Subaigh .i. subiate. B.604 Sobraighit .i. a sobrio. [H¹a] [H¹b] [K] [L] La.197 Subaid .i. subiate. [Y] [Loman]
M.633 San .i. rifriget. B.610 San .i. ríi fri grit [ED.refri gerat?] H1a.1081 san [...] H1b.1173 san [...] K.1146 san [...] [L] La.198 San .i. rífriget. [Y] [Loman]
M.634 Sopaltar .i. sepultar .i. a sepultura .i. relic na duineba .i. inadhnaicthis. B.622 Sabaltair .i. sepultur. id est a sepultura .i. relicc duinebaith .i. magh mor anádnactís génti. H1a.1110 sobaltoir [...] H1b.1202 sobaltoir [...] K.1175 sobaltoir [...] [L] La.200 Sopaltair .i. sepultair .i. a sepultura .i. relicc na nduneba .i. inadnaictis. Y.1166 Sobaltoir .i. sepultur a sepultura .i. relec na duineba .i. mag mar a n-idhnaictis .i. na genti. [Loman]
M.635 Saim .i. gach coraid bis iter da duine no eter da fiach. B.628 Saim .i. cach córait cid iter dadhuine cid iter di eoch cid iter dídham cid iter bu bess. H1a.1111 saim [...] H1b.1203 saimh [...] K.1176 saimh [...] [L] La.201 Saim .i. cech córait bís eter da duine ł iter da hech. Y.1167 Saim .i. cech corait cid eter da dam, cid eter da ech. [Loman]
M.636 Sedh .i. oslædh allaigh, unde est sedghuine .i. fear gonos os nallaigh. B.643 Ség .i. oss allaidh. inde dicitur séghuinech .i. fer ghonas ségu .i. ossa alltai indsin. H1a.1112 segh [...] H1b.1204 seg [...] K.1177 seg [...] [L] La.202 Séd .i. oss allaid, unde est sédguine .i. fer gonas ossu allaid. Y.1168 Seg .i. oss allaid. unde dicitur seguinidh .i. fer gonas ossæ. [Loman]
M.637 Sancc ab eo quod est sanctis. [B] H1a.1113 sanct [...] H1b.1205 sanc(t) [...] K.1178 sanct [...] [L] La.203 Sanc ab eo quod est sanctus. Y.1169 Sanct ab eo quod est scanctus. [Loman]
M.638 Sen .i. lin a ngabthar unde senbreatha. B.649 Sén .i. lín angabar eoin. inde dicitur senbrethasenairecht. p. 272a H1a.1114 sen [...] H1b.1206 sen [...] K.1179 sen [...] [L] La.204 Sen .i. lín i ngabthar éoin, unde sen-bretha. [Y] [Loman]
M.639 Sau cach soer ut est isna Brethaib Neimed, faircdhither mairc maithi macaib sau sochairde. [B] H1a.1116 [saa?] [...] H1b.1208 sau [...] K.1181 sau [...] [L] La.205 Sau cach sóer ut est isna Brethaib Neimed, faircditeir mairc mathi maccaib sau socharde. Y.1172 Sau .i. soer, ut est isna Brethoib Nemed faircdither mairc mathæ maccuib sau sochraite. [Loman]
M.640 Triath .i. righ tren ata iata tibrath. B.654 Triath din trede fordingair. triath rig .i. tír ṡídaigther. triath muir .i. tir uathathar. triath torcc .i. tír soodathar. deligther tra ina remennu. triath din .i. tréith a reimm. triath muir .i. trethan a reimm. [ED.triath torc .i. tréthe a reimm]. H1a.1140 [t]riath [...] H1b.1232 triath [...] K.1209 triat [...] [L] La.210 Tríath dano tréde fordingair .i. tríath .i. , ⁊ triath muir, ⁊ triath torc. fol. 86rc Deiligtir didiu inna rémendaib. Triath didiu tréith areim. Triath muir .i. trethan a réim. Triath torc dano tréith a reim. Y.1202 Triath tra treidi fordingair .i. triath ri, triath muir, triath torc. deiligther didiu ina remmenaib .i. triath ri didiu, treith a reim, triath muir .i. trethan a reim, triath torc .i. tréithi a reim. triath .i. ri, tir-sith a taithmech. triath .i. muir, tir-uath a taithmech. triath .i. torc, tir-sod a taithmech. [Loman]
M.642 Tort .i. bairghean .i. nomen de sono factum. tortne .i. bairgenam. B.652 Tort .i. bairgen .i. nomen de [ED.sono factum est.] inde dicitur tortine .i. bairgeni. H1a.1142 tort [...] H1b.1234 tort [...] K.1207 tort [...] [L] La.208 Tort .i. bairgen .i. nomen de sono factum. tortine .i. bairgenéni. Y.1200 Tort .i. bairgen .i. nomen de sono factum, i.e. torteni .i. bairgeneni. [Loman]
M.643 Toisc .i. uoluntas hominis gach ni iaram i laind 7 as adhlac la duine asbert is toisc damh. B.653 Toisc .i. uoluntas hominis .i. inní is laind laduine. unde atber toisc dam. H1a.1143 toisc [...] H1b.1235 toisc [...] K.1208 toi(s)c [...] [L] La.209 Toisc .i. uoluntas hominis. cach ni iarum as laindis adlaic la duini is ed atbeir is toisc dam. Y.1201 Toisc .i. uoluntas hominis. nach ni iarom is adlaicis laind la duine is ed isbeir is toisc (.i. is tol dam). Loman.210 Toisg .i. tosga .i. causa.
M.644 Triath dono treidhe fordingair .i. triath .i. righ. 7 triath muir 7 triath .i. torc. 7 triath .i. tulach 7 triath .i. torch deiligther didiu ina remeandaib. Triath ri didiu treith areim. Triath muir .i. treathan a reim. Triath torc dano treithi a reim. B.654 Triath din trede fordingair. triath rig .i. tír ṡídaigther. triath muir .i. tir uathathar. triath torcc .i. tír soodathar. deligther tra ina remennu. triath din .i. tréith a reimm. triath muir .i. trethan a reimm. [ED.triath torc .i. tréthe a reimm]. H1a.1140 [t]riath [...] H1b.1232 triath [...] K.1209 triat [...] [L] La.210 Tríath dano tréde fordingair .i. tríath .i. , ⁊ triath muir, ⁊ triath torc. fol. 86rc Deiligtir didiu inna rémendaib. Triath didiu tréith areim. Triath muir .i. trethan a réim. Triath torc dano tréith a reim. Y.1202 Triath tra treidi fordingair .i. triath ri, triath muir, triath torc. deiligther didiu ina remmenaib .i. triath ri didiu, treith a reim, triath muir .i. trethan a reim, triath torc .i. tréithi a reim. triath .i. ri, tir-sith a taithmech. triath .i. muir, tir-uath a taithmech. triath .i. torc, tir-sod a taithmech. [Loman]
M.645 Teach ab eo quod est tectum. B.656 Tech ab eo quod est tectum. [H¹a] [H¹b] [K] [L] La.211 Tech ab eo quod est tectum. [Y] [Loman]
M.646 Torc isin porc .i. cenochrus. B.658 Torc quasi pore .i. cendḟochrus. H1a.1147 torc [...] H1b.1239 torc [...] K.1212 torc [...] [L] La.212 Torc quasi porc .i. cendḟochrus. Y.1227 Torc .i. craide. unde Etan ingen Diancecht dixit i fondam mo thuirc .i. i fogluasacht mo chride. [Loman]
M.647 Tarb quasi taurb .i. a tauro. B.659 Tarb quasi turb i. e. a tauro. H1a.1148 tarb [...] H1b.1240 tarb [...] K.1213 tarb [...] [L] La.213 Tarb quasi taurb .i. a tauro. Y.1206 Tarb quasi a taru, a tauro. [Loman]
M.648 Tethru .i. righ fomoire ut est isin immagallaim in da tuar .i. eder trinu trethrach. B.660 Tethra .i. Fomóire. inde dicitur isin Imacallaim .i. iter triuna Tethrach. H1a.1149 Tethra [...] H1b.1241 Tethra [...] K.1214 Tethra [...] [L] La.214 Tethru .i. Fomori, ut est isind Immacaldaim in da Thúaru .i. eter trinu Tethrach. Y.1207 Tethra .i. ainm rig Fomore, ut est isin Imagallaim in da Thuar iter triuna Tetrach. [Loman]
M.649 Tenlach ab eo quod est teine lige. fol. 184ra B.662 Tenlaeg .i. tene lige. H1a.1151 tenlach [...] H1b.1243 tenlach [...] K.1216 tenlach [...] [L] La.215 Tenlach ab eo quod est tene lige. Y.1209 Tenlach .i. tene-lighe. [Loman]
M.650 Teit .i. nomen de sono factum. B.664 Téd nomen de sono factum. H1a.1153 tet [...] H1b.1245 tet [...] K.1218 tet [...] [L] La.216 Tet .i. nomen de sono factum. Y.1211 Tet nomen de sono factum. [Loman]
M.651 Teamair .i. grec rotruaillnead and .i. teomora .i. conspico temair didiu cach loc asnadh airgna deac sin unde sin teamair na tuaithe 7 temair in tige. B.665 Temair .i. te múr. múr Téa ingine Lúgdach maic hItha .i. grec rotruaillned and. téo mora i.e. conspicio. teamúr didiu cach loch ba hurgna{?} décsiu iter mhagtech. ut dicitur temair na duath{?} .i. grianan ł tulach. temair in tige .i. grianan. H1a.1154 Temur [...] H1b.1246 Temur [...] K.1219 Temair [...] [L] La.217 Temair .i. greic rotuaillned ann .i. teomoro .i. conspicio. Temair didiu cach loc asnad airgna decsin, unde dicitur temair na tuathetemair in tige. Y.1212 Temair .i. te-mur .i. mur tea ingine col. 83 luigdech maic ithæ. Temair .i. grec rotruailled and .i. teomoro id est conspicio. Temair didiu cech locc as mbi aurgnam deicsi iter mag ⁊ tech{?}, ut dicitur temair na tuaithetemair in tighe. [Loman]
M.652 Tem cech norca inde dicitur temen. B.666 Teim .i. cach ṅdorchai. ut dicitur teimean dorchi ł odar. H1a.1155 temen{?} [...] H1b.1247 temh [...] K.1220 tem [...] [L] La.218 Tem cech ndorcha, unde dicitur temen. Y.1213 Tem .i. cach ndorchi, unde dicitur temen. [Loman]
M.653 Tibra quasi topra .i. iarsin in bruchtadh ł tipra .i. tepersiu. B.671 Tipra quasi topra. tipra din .i. tepersain. H1a.1159 tipra [...] H1b.1251 tipra [...] K.1224 tipra [...] [L] La.219 Tipra quasi topra .i. iarsindi do bruchta, ł tipra .i. tepersiu. Y.1217 Tipra quasi tobra .i. tobruchta uisci as. no teipirsiu. [Loman]
M.654 Træth .i. cach neachtraidhe .i. gac neotur. B.673 Traæth .i. cach nechtraigecach neotur. H1a.1162 traoth [...] H1b.1254 troeth [...] K.1227 traoth [...] [L] La.220 Troech .i. cach nechtraide .i. cach neotur. Y.1220 Troeth .i. gach neutur i. nem nechtardea. [Loman]
M.655 Tuirigein .i. righ. B.677 Tuirgin .i. tur gina .i. tenga. aliter tur[ED.gein] quasi gein a tuir .i. amail bís tuir már oc fulang thigeillamu esti síc issed atheag indoman cenntarach. assi tra in tuir .i. fírinde rechta aicnid. Ite a hillamu asin turid .i. ile chiallailchonaire imbrethemnais. tuirgin .i. rig amail atberar i nDuil Roscadaig. Nitulaid fri turigen tuiged artuli [ED.tuigedar tuli?] mára muride ⁊ araile{?}. Turagein .i. torachtghen .i. gein doracht .i. doraid aiccned in araill .i. gein infíraicned ut dicitur Fachtna mac Senchada. Furim gein torachta doreit aicned noll o Ádam conimtheit tria cach naimsir nadamra codé bratha. berid aicned enbethu da cach dúil derb desin æn con æ .i. cusin æṅduiṅe ṅdedinach bess cobruinde bráthai. Turgen .i. toæraghen .i. gein (næra .i. gein) geiness ⁊ a choiss roime. Tobreid din a ture .i. geinsin do chosmailius brethi .i. canaid fássach fír naicned. ⁊ roscad filed do chosc na brethe indsin achend badeoid .i. in testemon canóine. inde dicitur Niní nach cen brethemnus berair natbi iarlégind leir lerigther nach fri caṅoin caid cumustar nách fri haspuc nuasal nastaigther. conad cáid cach ræt cocanóin comuaimm. H1a.1166 tuirig(i)n [...] H1b.1258 tuirigin [...] K.1231 tuirighin [...] [L] La.222 Tuirigein (.i. tuili) gein .i. gein tollin a ḟir (asin)daicniud conoenaigter fri fir na screptra. Aliter turigin .i. tur igena .i. tenga. Aliter turigein .i. gein turi. amal bís tuir mór oc fulang thighiillama essi. IS in tuir firindi rechta aicnid. Itte na hillama ilchiallailchonora in breithemnais 7rl. Aliter tuirigein .i. , ut est isin Duil Roscad 7rl. Y.1224 Tuirigin .i. tuili-gen .i. gein tolin .i. tolin a fir asind aicniud co n-oenaigedar fri fir na screptra. ailiter tuirigin .i. tuir in gena is e do tenga. aliter tuirigin quasi gein a tuir .i. amail bis tair már oc fulang tigeillama esti, sic is ed in teg in domun centurach, isi immorro in tuir firinde rechta aicuid. it e na illama asin tuirid .i. ilchiallæilchonaire in brethemnuis. aliter tuingiu (.i. ri) amail asberar isin Duil Roscadaig ni tulach .i. fri tuirigin tuigethar tuile mar muirne. aliter tuirigin .i. torracht-gein .i. gein tonacht torroich as gach aigniud i n-alaill .i. gein in firaicnid, ut Fachtai mac Senchai dixit fuirem gein torrachta doreith aicued n-oll o Adam co n-imteit tre gach n-aimsir n-adamra co betha bruth. berid aicued enbethæ di cach duil derb deisin oen connoe .i. coss in duine ndedenaig bias co bruindi brathæ. aliter tuiregin .i. toaerægein (.i. gein naræ) .i. gein ngenethar ⁊ a da chois riam ⁊ a chend fadeoid. dobeir didiu in tuirigin sin a chosmailis brethe emnaide .i. canaid in breithem fassach firaicnidroscadh filed, da cois ina brethe in sin, a cend fadeoig .i. in testemain canoine. unde dicitur col. 84 ni ni nach breth berar na bidh fri leigend leir leirigther, na bi fri canoin caid cumthastar, nad fri hapstal n-uasal n-astaigther, nad fri Spirat Noem nertaigther, ar is cad cach ret co canoine comuaim. [Loman]
651 entries. Page of 14.
entries per page.